เกี่ยวกับศูนย์เทคโน-วิสัยทัศน์และพันธกิจ
CETED : ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา (สังกัด สำนักงานกศน.) Centre for Educational Technology. สถานีวิทยุศึกษา และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) พัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งผู้ผลิต ผู้ใช้ ให้มีความรู้และทักษะ ในด้านการผลิต การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
#ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา , #เชิญชมรายการ สายใย กศน. ออกอากาศสดทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 -11.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV โทรศัพท์ร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการได้ที่ 02 3545447-49 พร้อมรับของรางวัล #เปลี่ยนแปลงตัวเอง แล้วโลกก็จะเปลี่ยนแปลง ,

เกี่ยวกับศูนย์เทคโน-วิสัยทัศน์และพันธกิจ

2013 07 Sep
Written by 

 

1. บริหารจัดการสถานีวิทยุศึกษา และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)

2. ดำเนินการจัด ผลิต เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย มีคุณภาพ ในรูปแบบรายการวิทยุเพื่อการศึกษา รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

    สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการและสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในรูปแบบอื่น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย


3. พัฒนาและเผยแพร่ให้บริการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาผ่านเครือข่ายสากล (Internet)


4. เสริมสร้างโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา กศน. ทั้งในเมืองและชนบทได้เข้าถึงช่องทางและมีทางเลือกในการเรียนรู้ที่    หลากหลายและมี

    คุณภาพโดยจัดให้มีการสอนเสริมความรู้ (Tutor Channel) ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์

    สาธารณะ รวมทั้งจัดให้มีการสอน เสริมความรู้เคลื่อนที่ไปในจังหวัดต่างๆ

5. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน   และการส่งเสริมการ

    ศึกษาตลอดชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมาย


6. บริหารทรัพยากรและข้อมูลสารสนเทศด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้บริการ แก่ผู้รับบริการและหน่วยงานเครือข่าย


7. พัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งผู้ผลิต ผู้ใช้ ให้มีความรู้และทักษะ ในด้านการผลิต การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา


8. ดำเนินการสำรวจ วิจัยและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเผยแพร่

    การบริการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา


Rate this item
(2 votes)
Read 6668 times Last modified on Saturday, 07 September 2013 13:14
Super User

Website: www.ceted.net Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latest from Super User

  • goldtraders.or.th
  • gpf.or.th
  • bot.or.th
  • Ceted2010
  • eppo.go.th
  • tmd.go.th

About us

สงวนลิขสิทธิ์ 2553
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์ : 0-2354-5730-40
โทรสาร : 0-2354-5741
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Location Services

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Top of Page