เกี่ยวกับศูนย์เทคโน-แผนภูมิรูปภาพ
CETED : ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา (สังกัด สำนักงานกศน.) Centre for Educational Technology. สถานีวิทยุศึกษา และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) พัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งผู้ผลิต ผู้ใช้ ให้มีความรู้และทักษะ ในด้านการผลิต การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
#ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา , #เชิญชมรายการ สายใย กศน. ออกอากาศสดทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 -11.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV โทรศัพท์ร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการได้ที่ 02 3545447-49 พร้อมรับของรางวัล #เปลี่ยนแปลงตัวเอง แล้วโลกก็จะเปลี่ยนแปลง ,

เกี่ยวกับศูนย์เทคโน-แผนภูมิรูปภาพ

2013 07 Sep
Written by 

 

 

 
head-chart

 

chart 

 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

ศูนย์สนับสนุนและบริการ 

          1.  ดูแลบริหารงานทั่วไป  ด้านธุรการ  งานสารบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-office)  งานด้านเลขานุการผู้บริหาร  งานบริหารบุคคล  อาคารสถานที่  ยานพาหนะ  การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเทคโนโลยี  ที่ทันสมัยทาง Website  ควบคุมดูแลด้านการเงิน  บัญชีและพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางคอมพิวเตอร์    (E-Auction)  

          2.  จัดทำยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน  แผนการใช้งบประมาณ  จัดเก็บ วิเคราะห์พัฒนาระบบข้อมูล  สารสนเทศ  ร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อทำการวิจัย  สำรวจ  ประเมินผล  เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานขององค์กร  ดำเนินการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อจัดทำหลักสูตร  สื่อและการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

          3.  ดำเนินงานด้านวิศวกรรมตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม  ควบคุมดูแลสถานีวิทยุ  สถานีโทรทัศน์  ศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ในองค์กร ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการเชื่อมโยงสัญญาณเครื่องส่ง  ระบบสารสนเทศ  ระบบสาธารณูปโภค  กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์  การวางระบบ  

          4.  การวางแผนดูแลรักษาซ่อมบำรุง ดูแลอุปกรณ์การผลิต  อุปกรณ์การเผยแพร่รายการวิทยุ  โทรทัศน์  มัลติมีเดีย  และอุปกรณ์สาธารณูปโภค

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา

 

          1.  จัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อส่งเสริมการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การส่งเสริมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

          2.  สร้างเสริมเครือข่ายในการผลิตรายการวิทยุ  นำมาเผยแพร่ทางสถานีวิทยุศึกษา และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่ออื่น ๆ 

          3.  บริหารจัดการสถานีวิทยุศึกษาคลื่น A.M. ความถี่  1161 KHZ  และคลื่น F.M.  ความถี่ 92 MHZ  ออกอากาศวันละ 18 ชั่วโมง 

          4.  ควบคุมการออกอากาศรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา  เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์  11  สถานี  ทั่วประเทศ 

          5.  จัดและผลิตรายการข่าววิทยุเพื่อการศึกษา 

      6.  จัดทำตารางออกอากาศ  คู่มือประกอบการรับฟังรายการ  เผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมาย  ทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์  และ  Website  ทาง Internet  ที่ผู้สนใจสามารถ  Download  มาใช้ได้ 

          7.  ติดตามผลการรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา 

          8.  จัดกิจกรรมพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย ผู้ผลิตและผู้รับฟังรายการ 

          9.  จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์รายการ 

        10.  จัดเผยแพร่รายการวิทยุ Online ผ่านทาง Internet  ในรูปของ Live Radio  และ  Radio OnDemand ตลอดจนการเผยแพร่รายการวิทยุผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Smart Phone

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

          1.  จัดและผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การส่งเสริมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

          2.  ส่งเสริมเครือข่ายในการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

          3.  บริหารจัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  (สถานี ETV)  ออกอากาศวันละ  18  ชั่วโมง 

          4.  ตรวจพิจารณารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้ถูกต้องได้มาตรฐานก่อนการออกอากาศ 

          5.  จัดและผลิตรายการข่าวโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

          6.  จัดทำตารางออกอากาศ  คู่มือ  เอกสารประกอบการรับชมรายการ  เผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมาย  ทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์และ Website  ทาง  Internet  ที่ผู้สนใจสามารถ  Download  มาใช้ 

          7.  ส่งเสริม / ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย  หน่วยงานเอกชน  ในการสำรวจ  ติดตามการรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

          8.  จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์  ส่งเสริมการรับชมรายการผ่านสื่อที่หลากหลายได้แก่  สิ่งพิมพ์ , SPOT โฆษณา , การจัด EVENT การจัด Road Show,  การประชุมเครือข่าย, Website 

          9.  จัดเผยแพร่รายการโทรทัศน์  Online  ผ่านทาง  Internet  ในรูปของ Live TV และ TV On Demand 

ศูนย์สื่อนวัตกรรมและบริหารทรัพยากร 

          1.  พัฒนาปรับปรุงรูปแบบรายการโทรทัศน์  รายการวิทยุเพื่อการศึกษามาให้บริการในรูปของ     สื่อใหม่ ๆ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่  ให้บริการผ่านทาง Internet  จัดการตามสิทธิประโยชน์ในสื่อการศึกษาที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร  ดำเนินการด้านห้องสมุดสื่อการศึกษา (Media Archives)  ให้เป็นห้องสมุดต้นฉบับสื่อ  และ Stock Shot  จัดทำระบบฐานข้อมูลสื่อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถสืบค้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  จัดทำการสำรวจ ติดตามผลการใช้สื่อของกลุ่มเป้าหมาย 

          2.  ดำเนินการศึกษา  วิจัย  พัฒนา  ผลิตและเผยแพร่สื่อการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้เกี่ยวข้องกับคนพิการร่วมกับเครือข่าย  ในรูปแบบหนังสือเสียง  สื่ออักษรเบรลล์  รายการวิทยุ  รายการโทรทัศน์           วีดิทัศน์  CAI CD-ROM  และสื่ออื่น ๆ พัฒนา Website  เพื่อการศึกษาเพื่อคนพิการให้ผู้สนใจสามารถ  Download  สื่อการศึกษาไปใช้ประโยชน์ได้ 

1.  ส่วนรายการและออกอากาศทางวิทยุ 

                    มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและจุดเน้นการจัดรายการวิทยุเพื่อการศึกษา  ของกระทรวงศึกษาธิการ  และสำนักงาน กศน. วิเคราะห์ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพื่อวางแผนการจัดผังรายการวิทยุ จัด ผลิต พัฒนาและเผยแพร่รายการวิทยุเพื่อการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของผู้ฟังกลุ่มเป้าหมาย จัดทำคู่มือประกอบการรับฟัง พร้อมทั้งบริหารจัดการสถานีวิทยุศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์  วางแผนการออกอากาศรายการทางสถานีวิทยุศึกษาและสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา (สวศ.) เพื่อให้ผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ประโยชน์จากการฟังรายการได้อย่างทั่วถึง จัดทำผังออกอากาศ เผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ควบคุมดูแลการเผยแพร่รายการวิทยุศึกษา จัดทำรายการคั่น / แทรกเสริมการออกอากาศ สปอตประชาสัมพันธ์รายการ และสถานีวิทยุศึกษา ประสานงานให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดเสียงในโอกาสสำคัญต่างๆตามนโยบายควบคุม  พัฒนาการเผยแพร่รายการวิทยุศึกษาผ่านระบบเครือข่ายสากล (Internet)  ทั้งในระบบ Live Radio และ Radio on Demand  รวบรวมจัดทำข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการออกอากาศ  ดำเนินการสำรวจติดตามและประเมินผลการรับฟังรายการของสถานี  จัดหาและฝึกอบรมผู้ประกาศและผู้อ่านข่าวของสถานี 

2.  ส่วนข่าววิทยุเพื่อการศึกษา 

                   มีหน้าที่ ศึกษา  วิเคราะห์  ประสานงาน  วางแผน จัดผลิตการรายงานข่าวและการวิเคราะห์ข่าวสารในแวดวงการศึกษา  ทั้งด้านแนวคิด นโยบาย การบริหารจัดการ และส่งเสริมการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งควบคุมดูแล เผยแพร่ ติดตามและพัฒนาสร้างสรรค์ การนำเสนอข่าวการศึกษาของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ให้มีความถูกต้องเหมาะสม และทันโลกทันเหตุการณ?อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

3.  ส่วนเทคนิควิทยุ 

                   มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแลอุปกรณ์ ด้านเทคนิค การออกอากาศ การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา ทั้งใน Studio การบันทึกเสียง การถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ จัดทำเทคนิคพิเศษด้านเสียง ควบคุมและดูแลรักษาอุปกรณ์บันทึกและเครื่องทำเทคนิคพิเศษด้านเสียง ควบคุมดูแลอุปกรณ์ในการออกอากาศของสถานีวิทยุศึกษา เพื่อเผยแพร่รายการวิทยุที่มีคุณภาพไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 

4.  ส่วนรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามหลักสูตร 

                   มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา  วิเคราะห์  ทดลองต้นแบบ  วางแผนและดำเนินการ การจัด  ผลิต สรรหา วิจัย พัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  พร้อมสื่อประกอบตามหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ  ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน  สำหรับนักเรียน  นักศึกษา  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ประชาชนทั่วไป  และกลุ่มเป้าหมายพิเศษต่างๆ  เพื่อส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  ทุกระดับการศึกษา  ติดตามและประเมินคุณภาพรายการ  เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนารายการ 

5.  ส่วนรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย 

                   มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  วางแผน    จัดและผลิต  พัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมทั้งจัดและผลิตรายการพิเศษเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ  จัดทำและเผยแพร่เอกสารประกอบการรับชมรายการโทรทัศน์  ติดตาม และประเมินผลการรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ 

6.  ส่วนบริหารงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ 

                   มีหน้าที่บริหารจัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)  ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  ศึกษา  วิเคราะห์ผู้ชมรายการ ตรวจพิจารณารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการก่อนนำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายและมีความเหมาะสมกับการนำเสนอออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการและสถานีโทรทัศน์ช่องอื่น ๆ จัดทำรายงาน แจ้งผลการตรวจพิจารณารายการโทรทัศน์  จัดวางผังรายการให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้ชมรายการ  วางแผนการออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ประโยชน์ของรายการได้อย่างทั่วถึง  จัดทำตารางออกอากาศและคู่มือรับชมรายการ  เพื่อเผยแพร่ให้กับโรงเรียน สถานศึกษา ห้องสมุดประชาชน และหน่วยงานเครือข่าย ควบคุม ดูแลการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ ประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์ ติดตามตรวจสอบคุณภาพรายการขณะออกอากาศ  ควบคุม  ตรวจสอบ  พัฒนาการเผยแพร่รายการผ่านระบบเครือข่ายสากล (internet) ทั้งในระบบ Live TV และ TV On Demand  IPTV และ Application เพื่อรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาบนมือถือ ตลอดจนรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการออกอากาศและดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในการเผยแพร่ออกอากาศรายการโทรทัศน์ 

7.  ส่วนข่าวโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

                   มีหน้าที่ในการศึกษา  วิเคราะห์  ประสานงาน  จัดทำข่าวโทรทัศน์เพื่อการศึกษารายงานผลงานการปฏิบัติงานความเคลื่อนไหวทางการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในกระทรวงศึกษาธิการประเด็นต่าง ๆ  อาทิ  การปฏิรูปการศึกษา  ข่าวการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ข่าวเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา  ข่าวบริการหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ  ควบคุมผู้ประกาศดูแลการนำเสนอข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้มีความถูกต้องเหมาะสมเผยแพร่ออกอากาศทุกวันทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  และทางเครือข่ายสากลที่  www.etvthai.tv รวบรวมจัดทำสกู๊ปข่าวการศึกษาเพื่อเผยแพร่รายสัปดาห์  จัดทำแฟ้มข้อมูลด้านข่าวการศึกษา จัดทำการสำรวจ วิจัย ติดตามผลเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนารายการข่าวการศึกษาให้ทันสมัย 

8.  ส่วนเทคนิคโทรทัศน์ 

มีหน้าที่ สนับสนุนด้านเทคนิคการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  โดยวางแผน ควบคุม ดูแล เทคนิคการผลิต และอุปกรณ์สำหรับการผลิตรายการโทรทัศน์  เช่นการบันทึกรายการโทรทัศน์ (Studio) การควบคุมสัญญาณภาพ  สัญญาณเสียง การจัดแสง  กราฟิก   การตัดต่อรายการโทรทัศน์ (Edit)  การถ่ายทำรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ (Outdoor Production) ซึ่งมีอุปกรณ์สำหรับการถ่ายทำ คือชุด ENG EFP Mobile Unit และรถถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (DSNG) การถ่ายภาพนิ่ง ตลอดจนการถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ และวางแผน ควบคุม  ดูแล อุปกรณ์และระบบการออกอากาศเพื่อเผยแพร่รายการโทรทัศน์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)  ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

9.  ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา 

                   มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนการจัด ผลิต เผยแพร่และพัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตและตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายพิเศษ รวมทั้งให้บริการในการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานเครือข่ายด้านการศึกษา เพื่อเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สถานีวิทยุโทรทัศน์อื่น ๆ ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผ่านสื่อรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งให้ความรู้ คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์และ   การผลิตรายการแก่หน่วยงานในเครือข่าย 

                   โดยมีการจัดบริการและส่งเสริมสนับสนุนด้วยการปฏิบัติภารกิจของฝ่ายต่าง ๆ คือ 

 1. ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์ มีหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนงาน โครงการผลิตรายการ
 2. ฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์และวิศวกรรม มีหน้าที่ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ติดตั้ง ปรับแต่ง ตรวจซ่อมและใช้งานอุปกรณ์ ระบบอุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์ในห้องผลิตรายการโทรทัศน์ ระบบอุปกรณ์แบบเครือข่าย (ห้องตัดต่อ ห้อง Ingest ห้อง Server) อุปกรณ์ถ่ายทำรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ อุปกรณ์ระบบไฟฟ้ากำลัง  อุปกรณ์สำนักงาน  อุปกรณ์สาธารณูปโภค อุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ศึกษาวิเคราะห์การใช้งานอุปกรณ์ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์และวางแผนจัดหาอุปกรณ์ ผลิตรายการโทรทัศน์
  1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวก
  2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ควบคุมดูแลจัดระบบการบริหารงานสารบรรณ ธุรการ งาน
  3. ฝ่ายการเงินและบัญชี รับผิดชอบตรวจสอบหลักฐาน การเบิกจ่ายเงินและการลง
  4. ฝ่ายพัสดุ รับผิดชอบการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่เกี่ยวกับการพัสดุ และควบคุมดูแลงาน
  5. ฝ่ายศิลปกรรม รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบ สร้างสรรค์จัดทำฉากรายการ 

โทรทัศน์ จัดและผลิตรายการโทรทัศน์ รวมทั้งสื่อรูปแบบอื่นเพื่อศึกษา ของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ รวบรวมข้อมูลและประสานงานการผลิตรายการออกแบบ สร้างสรรค์ฉากประกอบงานกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว 

ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ด้านบริหารงานทั่วไป งานการเงิน งานพัสดุ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานแผนงานและงบประมาณ

 

 10.  ส่วนอำนวยการ 

                   มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วน/ฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งการประสานงานหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนและงานเลขานุการผู้อำนวยการ โดยจัดบริการและส่งเสริมสนับสนุนด้วยการปฏิบัติภารกิจของฝ่ายต่าง ๆ คือ 

บริหารงานบุคคล  และงานอาคารสถานที่ 

ทะเบียนคุมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

ยานพาหนะ 

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา ออกแบบ สร้างสรรค์งานศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์ทุกประเภท ดำเนินการดูแลการออกแบบนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 

11.  ส่วนแผนงานและพัฒนาบุคลากร 

                   มีหน้าที่ 

                   1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำแผนปฏิบัติงาน  แผนการใช้งบประมาณและแผนพัฒนาของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดทำสรุปรายงานผลการใช้งบประมาณและการปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา    

                   2. ศึกษา สำรวจ วิจัย ติดตามผล ประเมินผลการดำเนินงานด้านการผลิต การพัฒนาการเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาใช้ในการวางแผน จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

                   3.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร สื่อ และวิธีการพัฒนาบุคลากร จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดทำการสำรวจ รายงาน และเผยแพร่กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทั้งภายในองค์กรและเครือข่าย  

                   4.  ศึกษา วิเคราะห์ จัดเก็บ รวบรวม สถิติข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ออกแบบ วางระบบ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง เที่ยงตรง เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหารองค์กร การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตพัฒนา เผยแพร่สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดทำคู่มือเพื่ออธิบายรายละเอียดของการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่าง ๆ และการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์จัดทำรายงาน Presentation เพื่อนำเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดูแล พัฒนา การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในระบบ Online ของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

12.  ส่วนวิศวกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี 

                   มีหน้าที่ 

                   1. ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาและควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินงานด้านวิศวกรรม ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม

               2. วางแผน คำนวณ ออกแบบ พัฒนาเทคโนโลยี ระบบอุปกรณ์  ทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ของสถานีวิทยุศึกษา   สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

                   3. วางแผน คำนวณ ออกแบบ พัฒนาเทคโนโลยี ระบบอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

                   4. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ กำหนดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ไฟฟ้าและ อุปกรณ์ไฟฟ้าสื่อสาร พร้อมทั้งควบคุมการติดตั้งให้ได้มาตรฐานสากล 

                  5. วางแผน พัฒนาบุคลากรด้านการใช้งาน การบำรุงรักษาอุปกรณ์ของสถานีวิทยุศึกษา  สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

13.  ส่วนติดตั้งและซ่อมบำรุง 

                   มีหน้าที่ 

1. ศึกษาค้นคว้า วางแผน ติดตั้ง ดูแลรักษาและซ่อมบำรุง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับงานด้านการผลิตและการเผยแพร่รายการ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง  ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ และสื่ออินเทอร์เน็ท รวมถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้านงานสนับสนุนและอำนวยการ 

2. ศึกษาค้นคว้า วางแผน ติดตั้ง ดูแลรักษาและซ่อมบำรุง ระบบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งานด้านการผลิตและการเผยแพร่รายการ ทางสถานีวิทยุ รวมถึงเครื่องส่งคลื่นวิทยุระบบ AM และเครื่องส่งคลื่นวิทยุระบบ FM  

3. ศึกษาค้นคว้า วางแผน ติดตั้ง ดูแลรักษาและซ่อมบำรุง ระบบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งานด้านการผลิตและการเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) รวมถึงระบบเชื่อมโยงสัญญาณผ่านทางคลื่นไมโครเวฟ และระบบเชื่อมโยงสัญญาณผ่านดาวเทียม 

4. ศึกษาค้นคว้า วางแผน ติดตั้ง ดูแลรักษาและซ่อมบำรุง ระบบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งาน  ด้านสาธารณูปโภค ด้านงานป้องกันและรักษาความปลอดภัย ด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ 

14.  ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ 

                   มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือทดลองเพื่อผลิต พัฒนา และเผยแพร่สื่อการศึกษา   เพื่อคนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ในรูปแบบหนังสือเสียง  หนังสืออักษรเบรลล์  รายการวีดีทัศน์  บทความ จดหมายข่าว เว็บไซต์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ และสื่อรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเสริมการเรียนการสอนทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย รวมทั้งติดตามและประเมินผลการใช้สื่อการศึกษาของคนพิการกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

15.  ส่วนจัดการทรัพยากร 

                   มีหน้าที่พัฒนาและดำเนินงานด้านการบริการและเผยแพร่สื่อการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โดยปรับรูปแบบการนำเสนอ ออกแบบ ผลิต พัฒนารายการสื่อการศึกษาให้เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และเผยแพร่ในลักษณะสื่อ  Non broadcast ในรูปของซีดี  วีซีดี  ดีวีดี  MP3 และสื่ออื่นๆ  พัฒนาระบบและดำเนินงานห้องสมุดสื่อการศึกษา(Media Archives)  โดยจัดเก็บและให้บริการต้นฉบับสื่อการศึกษา ประเภทรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และสื่ออื่นๆ  ที่ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดระบบฐานข้อมูล Stork Shot  เพื่อให้บริการด้านการผลิตและพัฒนาสื่อ  กำหนดแนวทางและดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสื่อของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมายและองค์กร  ดำเนินงานด้านสิทธิประโยชน์ในสื่อการศึกษาที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  วิจัยและพัฒนาระบบการให้บริการและการเผยแพร่สื่อการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย

                                             

Rate this item
(0 votes)
Read 3060 times Last modified on Thursday, 29 September 2016 13:48
Super User

Website: www.ceted.net Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latest from Super User

 • goldtraders.or.th
 • gpf.or.th
 • bot.or.th
 • Ceted2010
 • eppo.go.th
 • tmd.go.th

About us

สงวนลิขสิทธิ์ 2553
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์ : 0-2354-5730-40
โทรสาร : 0-2354-5741
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Location Services

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Top of Page