เกี่ยวกับศูนย์เทคโน-ภารกิจ
CETED : ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา (สังกัด สำนักงานกศน.) Centre for Educational Technology. สถานีวิทยุศึกษา และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) พัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งผู้ผลิต ผู้ใช้ ให้มีความรู้และทักษะ ในด้านการผลิต การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
#ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา , #เชิญชมรายการ สายใย กศน. ออกอากาศสดทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 -11.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV โทรศัพท์ร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการได้ที่ 02 3545447-49 พร้อมรับของรางวัล #เปลี่ยนแปลงตัวเอง แล้วโลกก็จะเปลี่ยนแปลง ,

เกี่ยวกับศูนย์เทคโน-ภารกิจ

2013 07 Sep
Written by 
 

ceted-inner 34-04

 

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ดำเนินการจัด ผลิต  พัฒนา และเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยและมีคุณภาพในรูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา และสื่อรูปแบบอื่น ๆ  เพื่อสนองตอบความต้องการทางการศึกษาตลอดชีวิต

2.  บริหารจัดการสถานีวิทยุศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

3.  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทั้งสื่อ Online และ Offline

4.  ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนา การผลิต การใช้และเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

5.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายการผลิต พัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต

6. พัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิตและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

   ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้บริการสำเนาสื่อการศึกษา รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและรายการวิทยุ เพื่อการศึกษา ที่ศูนย์ฯผลิต เป็น วีซีดี  ออดิโอซีดี และ MP3 พร้อมคู่มือประกอบการรับชมและฟัง   สำหรับนักเรียน นัก ศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป   เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน และศึกษาด้วยตนเอง

       สื่อที่ให้บริการ  มีทั้งสื่อเสริม การเรียนตามหลักสูตรในระบบโรงเรียน  นอกระบบโรงเรียน แต่ละหมวดวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภาษาไทย สังคมศึกษาสาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาพลศึกษา และภาษาต่าง ประเทศ   รวมทั้งสื่อทบทวนความรู้ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเตรียมสอบ ONET และANET  นอกจากนี้ยังมีสื่อการ ศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านต่างๆ   เช่น  เกี่ยวกับงานอาชีพ   สอนภาษา อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส เกาหลี  สุขภาพ  ดนตรี ร้องเพลง  เกษตรปลอดสารพิษ   และ อื่นๆ    

       ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด  เนื้อหา ในแต่ละหมวด และ เลือกรับชมและรับฟังตัวอย่างรายการได้  โดยคลิกที่ ไฟล์ Streaming video/audio  ที่เปิดจากโปรแกรม Window Media Player     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งจองสื่อได้ที่  ส่วนจัดการ ทรัพยากร โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114-115   เบอร์ตรง 02 3545724

       หน่วยงานที่ให้บริการด้านสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาผลิตและเผยแพร่ คือ

1. ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา (รวม 13 แห่ง) /ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด (รวม 73 แห่ง)

เป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการด้านสื่อการศึกษาแก่คนพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการภายในจังหวัดนั้นๆ

2. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (รวมกว่า 100 แห่ง)

สำหรับผู้พิการหรือหน่วยงานที่ไม่สะดวกต่อการขอรับบริการสื่อที่ศูนย์การ ศึกษาพิเศษเขต/ประจำจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษานอกโรงเรียนที่เป็นคนพิการ ผู้พิการทั่วไป และหน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับคนพิการ สามารถติดต่อขอบริการสื่อได้ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดทุกแห่ง รวมทั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอที่จัดการศึกษานอกโรงเรียน สำหรับคนพิการ

3. ห้องสมุดประชาชน (รวมเกือบ 200 แห่ง)

ภายในห้องสมุดประชาชนจังหวัดทุกแห่ง ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ทุกแห่ง และห้องสมุดประฃาชนอำเภอที่ตั้งในอำเภอที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับคน พิการ ได้จัดมุมสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการเพื่อบริการแก่ผู้สนใจ โดยห้องสมุดบางแห่ง ยังให้บริการยืมและบริการสำเนาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้วย

4. ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

บุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะขอบริการสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการเป็นส่วนบุคคล สามารถติดต่อขอบริการสำเนาสื่อได้ที่ส่วนจัดการทรัพยากร ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114, 115, 117) โดยผู้ขอบริการจะต้องเสียค่าบริการสำเนาเล็กน้อย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือประสบปัญหาในการขอบริการด้านสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ โปรดติดต่อส่วนส่งเสริมการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โทร. 0 2354 5730-40 ต่อ 525 , 545

 

 

 

                                                     

ceted-inner 51

Rate this item
(0 votes)
Read 2841 times Last modified on Wednesday, 29 April 2015 13:43
Super User

Website: www.ceted.net Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latest from Super User

  • goldtraders.or.th
  • gpf.or.th
  • bot.or.th
  • Ceted2010
  • eppo.go.th
  • tmd.go.th

About us

สงวนลิขสิทธิ์ 2553
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์ : 0-2354-5730-40
โทรสาร : 0-2354-5741
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Location Services

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Top of Page