เกี่ยวกับศูนย์เทคโน-บุคลากร
CETED : ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา (สังกัด สำนักงานกศน.) Centre for Educational Technology. สถานีวิทยุศึกษา และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) พัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งผู้ผลิต ผู้ใช้ ให้มีความรู้และทักษะ ในด้านการผลิต การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
#ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา , #เชิญชมรายการ สายใย กศน. ออกอากาศสดทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 -11.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV โทรศัพท์ร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการได้ที่ 02 3545447-49 พร้อมรับของรางวัล #เปลี่ยนแปลงตัวเอง แล้วโลกก็จะเปลี่ยนแปลง ,

เกี่ยวกับศูนย์เทคโน-บุคลากร

2013 07 Sep
Written by 
 

head-personnel

กรอบอัตรากำลังปัจจุบัน

     ข้าราชการ                                                                                   109         อัตรา

ช่วยราชการ

เชี่ยวชาญ (ว่าง)

ตำแหน่งว่าง

   2

   1

 20

อัตรา

อัตรา

อัตรา

รวม  ข้าราชการทั้งหมด

132


อัตรา

     พนักงานราชการ

    9

อัตรา

     ลูกจ้างประจำ

  14

อัตรา

รวม    จำนวนบุคลากรทั้งสิ้น

        จำนวนบุคลากรที่มีอยู่จริง

155

132

อัตรา

อัตรา

      

       จ้างเหมาบริการ

36

อัตรา

 

   

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ถ. ศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
เบอร์กลาง 0-2354-5730-40 แฟกซ์ 0-2354-5741

หน่วยงาน/ตำแหน่ง

ชื่อ สกุล (หัวหน้า)

เบอร์ติดต่อภายใน

 

ผู้อำนวยการ

ดร.ปรีชา  ชื่นชนกพิบูล

0 2354 5720

                   เลขานุการ

นางภคปภา  โชติสุนันท์

512 , 548

 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา

หัวหน้าสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

นางจารุพร พุทธวิริยากร

นางวัชรินที์  ฮ่ำรัตนาพร                                                                      

 

530

526

 

 

หัวหน้าสถานีวิทยุศึกษา

นางภัทรา  พานิชเจริญ

527

 

ส่วนอำนวยการ (สอก.)

นางนฤมล  กุศลเพิ่มพูล

518

                    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายภูดิส  เรืองยศ

549,516-517

                    ฝ่ายการเงินและบัญชี

นางจิราพรรณ ดอกกลิ่น

522 – 524

                    ฝ่ายพัสดุ

นางปัทมา  ช่วยสำเร็จ

519 – 521

                    ฝ่ายศิลปกรรม

นายประเสริฐ บรรเทิงสุข

325-326

 

ส่วนแผนงานและพัฒนาบุคลากร (สผพ.)

นายมนตรี   คุ้มเกตุ

538

                     ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นายสหพัฒน์   ไตรรัตนวนิช

540

                     ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

น.ส.ยมลภัทร  ถนอมทูล

546

                     ฝ่ายวิจัยและประเมินผล

                     ฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลและ
                     สารสนเทศ

นายมนตรี   คุ้มเกตุ

นางอาภาภรณ์    ช่วยส่ง

535

543

 

ส่วนจัดการทรัพยากร  (สจก.)

นางสาวศิริวรรณ  สุนทรศัพท์

117

 

ส่วนวิศวกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี (สวพ.)

นายไตรภัทร  ยิ้มแก้ว

230

                    ฝ่ายพัฒนาระบบสถานีวิทยุศึกษา

นายสุเมธ   ยอดเขื่อง

0 2415 1555

                    ฝ่ายพัฒนาระบบสถานีวิทยุ
                    โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

นายอุเทน   ทองนวลจันทร์

220

 

 

 

 

ส่วนติดตั้งและซ่อมบำรุง (สตซ.)

นายนุกูล   สุวรรณศิลป์

220

                     ฝ่ายซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค

นายชูเกียรติ อนันทวัฒน์

224,309

                     ฝ่ายซ่อมบำรุงวิทยุกระจายเสียง

นายสุกิจ สารพูนทรัพย์

224

                     ฝ่ายซ่อมบำรุงวิทยุโทรทัศน์

                     
                     ฝ่ายพัฒนาระบบเครือข่าย
                     คอมพิวเตอร์

นายกิจชัย สิงห์สา


นายนุกูล สุวรรณศิลป์

224


336

 

ส่วนรายการและออกอากาศทางวิทยุ (สรว.)

น.ส.ลัดดา เจริญชาศรี

527 – 528

 

ส่วนข่าววิทยุเพื่อการศึกษา (สขว.)

นางสาวชุติมา  นันทะวงษ์

422

 

ส่วนเทคนิควิทยุ  (สทว.)

นางศรีพัชรินทร์  ปึงปิยะกุล

223

                     ฝ่ายบันทึกเสียง

นางศรีพัชรินทร์  ปึงปิยะกุล

334

                     ฝ่ายควบคุมการออกอากาศวิทยุ

นายวิริยะ  แสงวิจิตร

232

 

ส่วนรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ตามหลักสูตร  (สทล.)

น.ส.รวิภา  เจริญยิ่ง

529 - 531

 

ส่วนรายการโทรทัศน์
เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย  (สทอ.)

นางมาลี  อมตานนท์

419

 

ส่วนบริหารงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ (สบท.)

นายสราวุธ   กองสุทธิ์ใจ

414

                    ฝ่ายจัดรายการและออกอากาศ

น.ส.ชัญญา  ลาภประเสริฐ

414

                    ฝ่ายกำกับการออกอากาศ

น.ส.นิชานันท์  รชตาภิรดี

415

                    ฝ่ายพัฒนาการออกอากาศ

นางวราทิพย์   ไตรรัตนวนิช

 

415

                    ฝ่ายตรวจพิจารณารายการโทรทัศน์

น.ส.สุดาพร  สิทธิเวคิน

413

 

ส่วนข่าวโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  (สขท.)

นายวิศิษฐ์  เจียรณัย

438

 

ส่วนเทคนิคโทรทัศน์  (สทท.)

นายปัญญา  ทศนุต

229

                    ฝ่ายควบคุมการออกอากาศ
                    โทรทัศน์

                    ฝ่ายบันทึกรายการโทรทัศน์
                    ฝ่ายตัดต่อรายการโทรทัศน์

นายกฤตยา  สุภายศ

นายนิพนธ์  ศรีวราพิทักษ์กุล
นายจำนงค์
  นันทศรี

224
214

                    ฝ่ายช่างภาพ

นายชวลิต  ยวงทอง

225

        ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ (สสพ.)

นางสาวพรรษชล  ศรีอิสราพร

525,545

                              
                                         ส่วนศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทป (รังสิต) (ศทศ.)
                                               10/2 ม. 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
                                             เบอร์กลาง 0-2577-7111-5 แฟกซ์ 0-2547-8189

หัวหน้าศูนย์ผลิตฯ

ดร.ปรีชา  ชื่นชนกพิบูล

0 2577 7117

ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์

นายกิตติพงษ์ เปี่ยมปฏิภาณ

2060

ฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์และวิศวกรรม

นายกฤษฎางค์  แสนโสม

2050

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

น.ส.นริศา   แสงมณี

1020

 

ceted-inner 51

Rate this item
(0 votes)
Read 3666 times Last modified on Wednesday, 28 September 2016 16:31
Super User

Website: www.ceted.net Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latest from Super User

  • goldtraders.or.th
  • gpf.or.th
  • bot.or.th
  • Ceted2010
  • eppo.go.th
  • tmd.go.th

About us

สงวนลิขสิทธิ์ 2553
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์ : 0-2354-5730-40
โทรสาร : 0-2354-5741
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Location Services

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Top of Page