MAIN_MENU
CETED : ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา (สังกัด สำนักงานกศน.) Centre for Educational Technology. สถานีวิทยุศึกษา และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) พัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งผู้ผลิต ผู้ใช้ ให้มีความรู้และทักษะ ในด้านการผลิต การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
#ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา , #เชิญชมรายการ สายใย กศน. ออกอากาศสดทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 -11.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV โทรศัพท์ร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการได้ที่ 02 3545447-49 พร้อมรับของรางวัล #เปลี่ยนแปลงตัวเอง แล้วโลกก็จะเปลี่ยนแปลง ,

MAIN_MENU

เกี่ยวกับศูนย์เทคโน-วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เกี่ยวกับศูนย์เทคโน-วิสัยทัศน์และพันธกิจ 2013 07 Sep
Written by

 

1. บริหารจัดการสถานีวิทยุศึกษา และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)

2. ดำเนินการจัด ผลิต เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย มีคุณภาพ ในรูปแบบรายการวิทยุเพื่อการศึกษา รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

    สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการและสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในรูปแบบอื่น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย


3. พัฒนาและเผยแพร่ให้บริการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาผ่านเครือข่ายสากล (Internet)


4. เสริมสร้างโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา กศน. ทั้งในเมืองและชนบทได้เข้าถึงช่องทางและมีทางเลือกในการเรียนรู้ที่    หลากหลายและมี

    คุณภาพโดยจัดให้มีการสอนเสริมความรู้ (Tutor Channel) ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์

    สาธารณะ รวมทั้งจัดให้มีการสอน เสริมความรู้เคลื่อนที่ไปในจังหวัดต่างๆ

5. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน   และการส่งเสริมการ

    ศึกษาตลอดชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมาย


6. บริหารทรัพยากรและข้อมูลสารสนเทศด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้บริการ แก่ผู้รับบริการและหน่วยงานเครือข่าย


7. พัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งผู้ผลิต ผู้ใช้ ให้มีความรู้และทักษะ ในด้านการผลิต การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา


8. ดำเนินการสำรวจ วิจัยและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเผยแพร่

    การบริการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา


เกี่ยวกับศูนย์เทคโน-ประวัติความเป็นมา

เกี่ยวกับศูนย์เทคโน-ประวัติความเป็นมา 2013 07 Sep
Written by

 

head-history

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา เดิมชื่อ กองเผยแพร่การศึกษา

พ.ศ. 2495

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา เดิมชื่อ กองเผยแพร่การศึกษา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2495 สังกัด กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่โฆษณาเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการศึกษา แนะนำ การศึกษาและอาชีพ โดยมีคุณหญิงอัมพร มีศุข เป็นหัวหน้ากองเผยแพร่การศึกษาเป็นคนแรก

พ.ศ. 2497
รัฐบาล ได้เห็นความสำคัญของการใช้วิทยุเพื่อการศึกษา จึงมีมติอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “สถานีวิทยุศึกษา” ตั้งอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ สังกัดกองเผยแพร่ เริ่มส่งการกระจายเสียงเป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2497 ออกอากาศเพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชน ในสาขาต่างๆ และในปีเดียวกันนี้เอง รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกา จัดวางระเบียบราชการกรมวิชาการ พ.ศ. 2497 แก้ไขใหม่ให้โอนกองเผยแพร่การศึกษา ไปขึ้นกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2500
หลัง จากที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดรายการวิทยุ เพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนแล้วต่อมาใน พ.ศ. 2500 กองเผยแพร่การศึกษา ได้เริ่มการทดลองใช้วิทยุ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนซึ่งเรียกว่า “วิทยุโรงเรียน” เริ่มดำเนินการออกอากาศรายการใน พ.ศ. 2501 และในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2502 กองเผยแพร่การศึกษา ได้เริ่มจัดรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเป็นครั้งแรก โดยออกอากาศรายการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะการฟ้อนรำ และการดนตรีของไทยเรียกชื่อรายการว่า “นาฎดุริยางควิวัฒน์” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ในรายการบันเทิงภาคสุดท้าย เดือนละ 1 รายการ

พ.ศ. 2515
รัฐบาล ได้ปรับปรุงระเบียบบริหารราชการใหม่ โดยรวมงานการกระจายเสียงทั้งวิทยุและโทรทัศน์ งานผลิตเอกสาร วารสารของกองเผยแพร่การศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง งานผลิตโสตทัศนูปกรณ์ของกรมวิชาการ และแผนกโสตทัศนศึกษา กรมสามัญศึกษา มารวมเข้าด้วยกันและตั้งเป็น “ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา” สังกัดกรมวิชาการตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2515

พ.ศ. 2522
รัฐบาล ได้ออกพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 ตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียนขึ้น เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2522 และได้โอนศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเข้าสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน

พ.ศ. 2522
รัฐบาล ได้อนุมัติโครงการพัฒนาวิทยุกระจายเสียง ตามโครงการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 5 ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ถึง 2527 ในส่วนหนึ่งของโครงการนี้ รัฐบาลได้อนุมัติให้สร้างอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาขึ้นใหม่ พร้อมห้องบันทึกเสียง และห้องผลิตรายการวิทยุ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาจึงได้ย้ายที่ทำการจากเดิม ซึ่งอยู่ภายในบริเวณกระทรวงศึกษาธิการ มาอยู่ ณ อาคารแห่งใหม่ ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ. 2526

พ.ศ. 2527
กระทรวง ศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้ต่อเติมอาคารด้านทิศตะวันตกของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อเป็นศูนย์ผลิตรายการวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์การผลิตรายการ เสร็จสมบูรณ์และเริ่มจัด และผลิตรายการวิดีโอเทปอย่างจริงจังตั้งแต่เดือนมกราคม 2529

พ.ศ. 2537
หลัง จากที่งานผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการมาแล้วกว่า 30 ปี กระทรวงศึกษาธิการโดยความร่วมมือของมูลนิธิไทยคม ได้จัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ETV ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมอบหมายให้กรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นผู้ดำเนินงาน และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์อย่างเป็นทางการ จากกรมประชาสัมพันธ์ ในปี พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2546
กรมการ ศึกษานอกโรงเรียน ได้ปรับเปลี่ยนองค์กรใหม่เป็นสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราช การกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยเริ่มกำหนดปรับเปลี่ยนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา จึงต้องสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทวงศึกษาธิการเป็นต้นมา

พ.ศ. 2551
สำนัก บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาจึงสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ ศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ceted-inner 51

 

เกี่ยวกับศูนย์เทคโน-ภารกิจ

เกี่ยวกับศูนย์เทคโน-ภารกิจ 2013 07 Sep
Written by
 

ceted-inner 34-04

 

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ดำเนินการจัด ผลิต  พัฒนา และเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยและมีคุณภาพในรูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา และสื่อรูปแบบอื่น ๆ  เพื่อสนองตอบความต้องการทางการศึกษาตลอดชีวิต

2.  บริหารจัดการสถานีวิทยุศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

3.  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทั้งสื่อ Online และ Offline

4.  ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนา การผลิต การใช้และเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

5.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายการผลิต พัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต

6. พัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิตและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

   ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้บริการสำเนาสื่อการศึกษา รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและรายการวิทยุ เพื่อการศึกษา ที่ศูนย์ฯผลิต เป็น วีซีดี  ออดิโอซีดี และ MP3 พร้อมคู่มือประกอบการรับชมและฟัง   สำหรับนักเรียน นัก ศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป   เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน และศึกษาด้วยตนเอง

       สื่อที่ให้บริการ  มีทั้งสื่อเสริม การเรียนตามหลักสูตรในระบบโรงเรียน  นอกระบบโรงเรียน แต่ละหมวดวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภาษาไทย สังคมศึกษาสาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาพลศึกษา และภาษาต่าง ประเทศ   รวมทั้งสื่อทบทวนความรู้ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเตรียมสอบ ONET และANET  นอกจากนี้ยังมีสื่อการ ศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านต่างๆ   เช่น  เกี่ยวกับงานอาชีพ   สอนภาษา อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส เกาหลี  สุขภาพ  ดนตรี ร้องเพลง  เกษตรปลอดสารพิษ   และ อื่นๆ    

       ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด  เนื้อหา ในแต่ละหมวด และ เลือกรับชมและรับฟังตัวอย่างรายการได้  โดยคลิกที่ ไฟล์ Streaming video/audio  ที่เปิดจากโปรแกรม Window Media Player     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งจองสื่อได้ที่  ส่วนจัดการ ทรัพยากร โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114-115   เบอร์ตรง 02 3545724

       หน่วยงานที่ให้บริการด้านสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาผลิตและเผยแพร่ คือ

1. ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา (รวม 13 แห่ง) /ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด (รวม 73 แห่ง)

เป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการด้านสื่อการศึกษาแก่คนพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการภายในจังหวัดนั้นๆ

2. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (รวมกว่า 100 แห่ง)

สำหรับผู้พิการหรือหน่วยงานที่ไม่สะดวกต่อการขอรับบริการสื่อที่ศูนย์การ ศึกษาพิเศษเขต/ประจำจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษานอกโรงเรียนที่เป็นคนพิการ ผู้พิการทั่วไป และหน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับคนพิการ สามารถติดต่อขอบริการสื่อได้ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดทุกแห่ง รวมทั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอที่จัดการศึกษานอกโรงเรียน สำหรับคนพิการ

3. ห้องสมุดประชาชน (รวมเกือบ 200 แห่ง)

ภายในห้องสมุดประชาชนจังหวัดทุกแห่ง ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ทุกแห่ง และห้องสมุดประฃาชนอำเภอที่ตั้งในอำเภอที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับคน พิการ ได้จัดมุมสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการเพื่อบริการแก่ผู้สนใจ โดยห้องสมุดบางแห่ง ยังให้บริการยืมและบริการสำเนาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้วย

4. ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

บุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะขอบริการสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการเป็นส่วนบุคคล สามารถติดต่อขอบริการสำเนาสื่อได้ที่ส่วนจัดการทรัพยากร ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114, 115, 117) โดยผู้ขอบริการจะต้องเสียค่าบริการสำเนาเล็กน้อย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือประสบปัญหาในการขอบริการด้านสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ โปรดติดต่อส่วนส่งเสริมการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โทร. 0 2354 5730-40 ต่อ 525 , 545

 

 

 

                                                     

ceted-inner 51

Page 1 of 6
  • goldtraders.or.th
  • gpf.or.th
  • bot.or.th
  • Ceted2010
  • eppo.go.th
  • tmd.go.th

About us

สงวนลิขสิทธิ์ 2553
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์ : 0-2354-5730-40
โทรสาร : 0-2354-5741
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Location Services

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Top of Page