ศูนย์ผลิตรายการรังสิต-ประวัติความเป็นมา
CETED : ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา (สังกัด สำนักงานกศน.) Centre for Educational Technology. สถานีวิทยุศึกษา และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) พัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งผู้ผลิต ผู้ใช้ ให้มีความรู้และทักษะ ในด้านการผลิต การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
#ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา , #เชิญชมรายการ สายใย กศน. ออกอากาศสดทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 -11.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV โทรศัพท์ร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการได้ที่ 02 3545447-49 พร้อมรับของรางวัล #เปลี่ยนแปลงตัวเอง แล้วโลกก็จะเปลี่ยนแปลง ,

ศูนย์ผลิตรายการรังสิต-ประวัติความเป็นมา

2013 07 Sep
Written by 
 

head-history

Untitled-1


                      ประวัติความเป็นมาของศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษาโดยย่อ มีจุดเริ่มต้นมาจากโครงการพัฒนาศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อ การศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ (ระหว่างปี พ.ศ. 2529-2532) และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2536 ด้วยงบประมาณโครงการ จำนวน 447,926,277 บาท มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการเต็มรูปแบบ กล่าวคือ มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์และบุคลากร โดยกำหนดให้มีการสร้างหน่วยงานใหม่มีชื่อว่า “ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา” ตั้งอยู่ ณ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อยู่ ในพื้นที่ใกล้เคียงกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตและมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามโครงการประกอบด้วยอาคารสำนักงาน ห้องผลิตรายการ ห้องประชุม ห้องอบรม อาคารหอพักและโรงอาหารสำหรับผู้เข้าอบรม และสถานที่อื่นๆ ตามความจำเป็นเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ผลิตและศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านรายการ โทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพต่อไป

วิกฤต เศรษฐกิจในช่วงปลายปี พ.ศ. 2540  มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ กล่าวคือ มีการลดค่าเงินบาท ทำให้อุปกรณ์การผลิตรายการที่จำเป็นมีราคาเพิ่มขึ้นมาก จึงต้องปรับปรุงแผนการจัดซื้ออุปกรณ์และรายละเอียดของโครงการ รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณของรัฐบาล ทำให้โครงการต้องมีการปรับลดงบเพื่อการก่อสร้างอาคารหอพักและโรงอาหารที่ใช้ รองรับการเป็นศูนย์ฝึกอบรมของกระทรวงลง ให้มีงบประมาณเพื่อการก่อสร้างที่จำเป็นเท่านั้น การดำเนินงานเพื่อการก่อสร้างอาคารและการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ดำเนินการแล้วเสร็จและเริ่มผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จึงนับเป็นศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์ฯ  ที่สามารถรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี ประกอบกับในปีงบประมาณ 2553-2554 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตามโครงการไทยเข้ม แข็งเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์การผลิตรายการ ส่งผลให้ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษาได้รับการจัดสรร เงินงบประมาณเพื่อการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ digital จากงบประมาณบางส่วนของโครงการ 357 ล้าน และ งบประมาณโครงการ 181 ล้าน ดังกล่าว จึงทำให้มีศักยภาพในการให้บริการด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาแก่ หน่วยงานภายในและหน่วยงานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

48282 1

 

Rate this item
(0 votes)
Read 2243 times Last modified on Saturday, 07 September 2013 14:42
Super User

Website: www.ceted.net Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latest from Super User

  • goldtraders.or.th
  • gpf.or.th
  • bot.or.th
  • Ceted2010
  • eppo.go.th
  • tmd.go.th

About us

สงวนลิขสิทธิ์ 2553
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์ : 0-2354-5730-40
โทรสาร : 0-2354-5741
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Location Services

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Top of Page