ศูนย์ผลิตรายการรังสิต-ภารกิจของหน่วยงาน
CETED : ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา (สังกัด สำนักงานกศน.) Centre for Educational Technology. สถานีวิทยุศึกษา และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) พัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งผู้ผลิต ผู้ใช้ ให้มีความรู้และทักษะ ในด้านการผลิต การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
#ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา , #เชิญชมรายการ สายใย กศน. ออกอากาศสดทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 -11.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV โทรศัพท์ร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการได้ที่ 02 3545447-49 พร้อมรับของรางวัล #เปลี่ยนแปลงตัวเอง แล้วโลกก็จะเปลี่ยนแปลง ,

ศูนย์ผลิตรายการรังสิต-ภารกิจของหน่วยงาน

2012 07 Sep
Written by 
 

head-mission2

ภารกิจ ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา มีชื่อย่อว่า ศทศ.ตั้ง อยู่บนเลขที่ 10/2 หมู่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 เป็นหน่วยงานหนึ่งของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ภารกิจสำคัญคือ การจัดผลิตเผยแพร่และพัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อส่ง เสริมการศึกษาตลอดชีวิต รวมทั้งให้บริการในการผลิตรายการโทรทัศน์  เพื่อการศึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานเครือข่ายอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) สถานีวิทยุโทรทัศน์อื่นๆ ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผ่านสื่อรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งให้ความรู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์และการผลิตรายการแก่หน่วยงาน เครือข่าย

ปัจจุบันศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการ ศึกษา ตั้งอยู่บนพื้นที่ 13 ไร่ 2 งาน เป็นที่ตั้งของอาคารสำนักงาน ห้องผลิตรายการโทรทัศน์ (Studio) ห้องตัดต่อรายการโทรทัศน์ (Edit) ห้องประชุมขนาดต่างๆ มีชุดถ่ายทำรายการโทรทัศน์นอกสถานที่แบบกล้องเดี่ยว (ENG) และแบบหลายกล้อง (EFP) ดังนั้น เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนและการให้บริการหน่วยงานภายนอกที่มีความจำเป็นใน การใช้อุปกรณ์เพื่อการผลิตหรือเพื่อการตัดต่อรายการโทรทัศน์ กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การบริหารจัดการหน่วยงาน
1.การบริหารงาน (
Management)
ให้ความสำคัญกับ
-
การทำงานที่เป็นระบบ (
System)มีความยืดหยุ่นกรอบการทำงานชัดเจนเพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำหนด
-การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อให้บุคลากรรับทราบข้อมูลไปพร้อมๆ กัน โดยจัดประชุมศูนย์ฯ ทุก 2-3 เดือนดูแลการรับส่งหนังสือระหว่าง ศท. กับ ศทศ.ระบบโทรศัพท์ภายในปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์แผ่นพับศูนย์ฯป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ บนถนนหลวงประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของ ศท.และการจัดทำระบบการประชุมทางไกลระหว่าง ศท. กับ ศทศ.
-การจัดทำแผนระยะสั้นและระยะยาวเพื่อการพัฒนาศูนย์ผลิตฯ (รังสิต)ทั้งแผนการพัฒนาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างแผนการพัฒนาบุคลากรแผนป้องกันน้ำท่วมแผนการประหยัดพลังงาน ฯลฯรวมทั้งการจัดทำ 5 ส และการจัดทำระบบ
KM
-
การพัฒนาฐานข้อมูล การพัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์ผลิตฯ (รังสิต)และการเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตรายการโทรทัศน์ระหว่าง ศท. กับ ศทศ.
-การบริหารเรื่องสำคัญๆอาทิระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการดูแลความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสถานที่การใช้ศักยภาพของศูนย์ผลิตฯ (รังสิต)ให้เต็มประสิทธิภาพและระบบซ่อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ฯลฯเป็นต้น
2.บุคลากร (
Man)
ให้ความสำคัญกับ
-การทำงานเป็นทีม มีการมอบหมายความรับผิดชอบทั้งหัวหน้าฝ่าย/เจ้าหน้าที่ทุกคน
-การสร้างคนพัฒนาคนเพื่อการโปรโมทคนทำงานที่มีศักยภาพสูงให้ขึ้นเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารต่อไป
-การจัดทำรายละเอียดของงาน
(Job description : JD)ของบุคลากรแต่ละคนเพื่อให้ทราบขอบข่ายของงานที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบ
-แผนพัฒนาบุคลากรแต่ละคน อาทิการพัฒนาด้านภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทักษะการผลิตรายการโทรทัศน์ ฯลฯเป็นต้น
-ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานของบุคลากรทุกคน  และการพิจารณาความดีความชอบขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (พฤติกรรมหน้าที่หลักและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายพิเศษ)
3.งบประมาณ (
Money)
ให้ความสำคัญกับ
-การจัดทำแผนของบประมาณรายปีทั้งแผนเร่งด่วนและแผนระยะยาว (3-5 ปี)โดยเฉพาะการจัดทำคำของบประมาณปี 2557ทั้งงบปกติเพื่อการผลิตรายการโทรทัศน์ และงบลงทุนด้านครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
-การจัดหางบประมาณของปี 56ที่เป็นงบเหลือจ่ายปลายปีเพื่อการซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์ผลิตฯ (รังสิต)ที่มีปัญหาฝนตกและมีน้ำรั่วซึมจากหลังคาหยดลงใส่เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์ทำให้เกิดความเสียหาย

4.วัสดุอุปกรณ์ (Material)
ให้ความสำคัญกับ
-ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์ผลิตฯ (รังสิต)โดยการสำรวจศักยภาพของหน่วยงานว่ามีห้องผลิตรายการห้องตัดต่อรายการเครื่องมืออุปกรณ์จำนวนเท่าใด ฯลฯและพื้นที่โดยรอบ (บนพื้นที่ 13 ไร่ 2 งาน)

-การจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์บางส่วนของ 357 ล้าน และครุภัณฑ์งบ 181 ล้านเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
-การสำรวจอุปกรณ์เก่าที่ชำรุดเสียหายเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานเพื่อจำหน่วยโดยการขายทอดตลาดและเพื่อการบริจาคเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
-ระบบการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูลการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆห้องผลิตรายการ
ห้องตัดต่อรายการห้องประชุม ฯลฯเพื่อรวบรวมชั่วโมงการใช้งานในแต่ละไตรมาส และแต่ละปีงบประมาณ
-การจัดทำแผนพัฒนาครุภัณฑ์ในระยะยาว(แผน 3-5 ปี) ไว้ล่วงหน้าเพื่อการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนของเดิมและการซ่อมบำรุงเป็นต้น
-การจัดทำแผนการซ่อมบำรุงและแผนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ห้องผลิตรายการ ห้องตัดต่อรายการ ฯลฯในแต่ละไตรมาสเพื่อให้การใช้งานและการบริการหน่วยงานเครือข่ายภายนอกเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
-การใช้เครื่องมือสร้างฉากเสมือนจริง
(Virtual Studio Set)ในการผลิตรายการโทรทัศน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
นอกเหนือจากเรื่องของการจัดการคนเงินและอุปกรณ์แล้วอาคารสถานที่ก็มีความสำคัญโดยบริหารจัดการห้องทำงานต่างๆภายในอาคารศูนย์ผลิตฯ (รังสิต)ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงามตามหลัก 5 ส และให้ความสำคัญกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงานให้ดูสวยงามร่มรื่นน่าอยู่น่าอาศัยเพื่อขวัญกำลังใจของบุคลากรทุกคน

 

Rate this item
(0 votes)
Read 2156 times Last modified on Saturday, 07 September 2013 14:51
Super User

Website: www.ceted.net Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latest from Super User

  • goldtraders.or.th
  • gpf.or.th
  • bot.or.th
  • Ceted2010
  • eppo.go.th
  • tmd.go.th

About us

สงวนลิขสิทธิ์ 2553
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์ : 0-2354-5730-40
โทรสาร : 0-2354-5741
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Location Services

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Top of Page