Super User
CETED : ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา (สังกัด สำนักงานกศน.) Centre for Educational Technology. สถานีวิทยุศึกษา และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) พัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งผู้ผลิต ผู้ใช้ ให้มีความรู้และทักษะ ในด้านการผลิต การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
#ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา , #เชิญชมรายการ สายใย กศน. ออกอากาศสดทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 -11.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV โทรศัพท์ร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการได้ที่ 02 3545447-49 พร้อมรับของรางวัล #เปลี่ยนแปลงตัวเอง แล้วโลกก็จะเปลี่ยนแปลง ,

Super User

 

รายการชีวิตเลือกได้  ตอน "รางวัลแห่งความพยายาม" พบกับคุณปรารถนา จิรารยะพงศ์ คุณแม่น้องอิศวรา ศิริรุ่งเรือง (น้องปอม )
 

ผลิตรายการโดยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

รายการโทรทัศน์ชุดนี้ เคยได้รับการพิจารณาจากทางสถานีทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (TPBS)  นำรายการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อนำเสนอเรื่องราวของคนพิการ  รวมทั้งแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนคนพิการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้พิการสามารถพึ่งตนเองและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกรูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยฟื้นฟูหรือพัฒนาสมรรถภาพคนพิการให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  นอกจากนี้ รายการยังสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนพิการและบุคคลทั่วไป  เพื่อให้สังคมยอมรับและให้โอกาสกับคนพิการต่อไป

คลิกเพื่อชมรายการ  http://www.braille-cet.in.th/Braille-new/?q=television-1851

ติดต่อ สสพ. 0-2354-5726 หรือ 0-2354-5730-40 ต่อ 525, 545

 

รายการชีวิตเลือกได้  ตอน "ระบายฝัน" พบกับ อ.สาโรจน์  ตั้งตฤษณกุล ครูใหญ่โรงเรียนสอนศิลปะต้นศิลป์
 

ผลิตรายการโดยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

รายการโทรทัศน์ชุดนี้ เคยได้รับการพิจารณาจากทางสถานีทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (TPBS)  นำรายการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อนำเสนอเรื่องราวของคนพิการ  รวมทั้งแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนคนพิการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้พิการสามารถพึ่งตนเองและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกรูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยฟื้นฟูหรือพัฒนาสมรรถภาพคนพิการให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  นอกจากนี้ รายการยังสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนพิการและบุคคลทั่วไป  เพื่อให้สังคมยอมรับและให้โอกาสกับคนพิการต่อไป

ติดต่อ สสพ. 0-2354-5726 หรือ 0-2354-5730-40 ต่อ 525, 545
คลิกเพื่อชมรายการ  http://www.braille-cet.in.th/Braille-new/?q=television-1852  

- รายการสายใย กศน.  ออกอากาศสดทุกวันจันทร์  เวลา  10.00-11.00 น.  

  ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  (ETV)

 โทรสอบถามข้อมูล หรือร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ในรายการได้ที่  02 354 5447-49 พร้อมรัีบของรางวัล


วันจันทร์ที่  25 พ.ย. 56 -  สำนักงานกศน.จังหวัดอุทัยธานี

วันจันทร์ที่  2 ธ.ค. . 56 -  โดย ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม  วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร  

                                เรื่อง  เกษตรธรรมชาติ ตามแนวพระราชดาริ.

วันจันทร์ที่  9 ธ.ค. 56 -  โครงการพระราชดำริฯ    อ.บ่อเกลือ  จังหวัดน่าน

วันจันทร์ที่  16 ธ.ค.  56 -  สำนักงานกศน.จังหวัดอุดรธานี

วันจันทร์ที่  23 ธ.ค.  56 -  สำนักงานกศน.จังหวัดลำพูน

 

KM.เกณฑ์การตรวจพิจารณารายการโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ ETV

ผู้ประกาศ ผู้ดำเนินรายการ และนักจัดรายการวิทยุ ต่างกันอย่างไร

  • goldtraders.or.th
  • gpf.or.th
  • bot.or.th
  • Ceted2010
  • eppo.go.th
  • tmd.go.th

About us

สงวนลิขสิทธิ์ 2553
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์ : 0-2354-5730-40
โทรสาร : 0-2354-5741
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Location Services

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Top of Page