Super User
CETED : ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา (สังกัด สำนักงานกศน.) Centre for Educational Technology. สถานีวิทยุศึกษา และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) พัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งผู้ผลิต ผู้ใช้ ให้มีความรู้และทักษะ ในด้านการผลิต การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
#ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา , #เชิญชมรายการ สายใย กศน. ออกอากาศสดทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 -11.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV โทรศัพท์ร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการได้ที่ 02 3545447-49 พร้อมรับของรางวัล #เปลี่ยนแปลงตัวเอง แล้วโลกก็จะเปลี่ยนแปลง ,

Super User

 

 

 
head-chart

 

chart 

 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

ศูนย์สนับสนุนและบริการ 

          1.  ดูแลบริหารงานทั่วไป  ด้านธุรการ  งานสารบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-office)  งานด้านเลขานุการผู้บริหาร  งานบริหารบุคคล  อาคารสถานที่  ยานพาหนะ  การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเทคโนโลยี  ที่ทันสมัยทาง Website  ควบคุมดูแลด้านการเงิน  บัญชีและพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางคอมพิวเตอร์    (E-Auction)  

          2.  จัดทำยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน  แผนการใช้งบประมาณ  จัดเก็บ วิเคราะห์พัฒนาระบบข้อมูล  สารสนเทศ  ร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อทำการวิจัย  สำรวจ  ประเมินผล  เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานขององค์กร  ดำเนินการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อจัดทำหลักสูตร  สื่อและการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

          3.  ดำเนินงานด้านวิศวกรรมตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม  ควบคุมดูแลสถานีวิทยุ  สถานีโทรทัศน์  ศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ในองค์กร ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการเชื่อมโยงสัญญาณเครื่องส่ง  ระบบสารสนเทศ  ระบบสาธารณูปโภค  กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์  การวางระบบ  

          4.  การวางแผนดูแลรักษาซ่อมบำรุง ดูแลอุปกรณ์การผลิต  อุปกรณ์การเผยแพร่รายการวิทยุ  โทรทัศน์  มัลติมีเดีย  และอุปกรณ์สาธารณูปโภค

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา

 

          1.  จัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อส่งเสริมการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การส่งเสริมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

          2.  สร้างเสริมเครือข่ายในการผลิตรายการวิทยุ  นำมาเผยแพร่ทางสถานีวิทยุศึกษา และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่ออื่น ๆ 

          3.  บริหารจัดการสถานีวิทยุศึกษาคลื่น A.M. ความถี่  1161 KHZ  และคลื่น F.M.  ความถี่ 92 MHZ  ออกอากาศวันละ 18 ชั่วโมง 

          4.  ควบคุมการออกอากาศรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา  เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์  11  สถานี  ทั่วประเทศ 

          5.  จัดและผลิตรายการข่าววิทยุเพื่อการศึกษา 

      6.  จัดทำตารางออกอากาศ  คู่มือประกอบการรับฟังรายการ  เผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมาย  ทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์  และ  Website  ทาง Internet  ที่ผู้สนใจสามารถ  Download  มาใช้ได้ 

          7.  ติดตามผลการรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา 

          8.  จัดกิจกรรมพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย ผู้ผลิตและผู้รับฟังรายการ 

          9.  จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์รายการ 

        10.  จัดเผยแพร่รายการวิทยุ Online ผ่านทาง Internet  ในรูปของ Live Radio  และ  Radio OnDemand ตลอดจนการเผยแพร่รายการวิทยุผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Smart Phone

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

          1.  จัดและผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การส่งเสริมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

          2.  ส่งเสริมเครือข่ายในการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

          3.  บริหารจัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  (สถานี ETV)  ออกอากาศวันละ  18  ชั่วโมง 

          4.  ตรวจพิจารณารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้ถูกต้องได้มาตรฐานก่อนการออกอากาศ 

          5.  จัดและผลิตรายการข่าวโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

          6.  จัดทำตารางออกอากาศ  คู่มือ  เอกสารประกอบการรับชมรายการ  เผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมาย  ทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์และ Website  ทาง  Internet  ที่ผู้สนใจสามารถ  Download  มาใช้ 

          7.  ส่งเสริม / ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย  หน่วยงานเอกชน  ในการสำรวจ  ติดตามการรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

          8.  จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์  ส่งเสริมการรับชมรายการผ่านสื่อที่หลากหลายได้แก่  สิ่งพิมพ์ , SPOT โฆษณา , การจัด EVENT การจัด Road Show,  การประชุมเครือข่าย, Website 

          9.  จัดเผยแพร่รายการโทรทัศน์  Online  ผ่านทาง  Internet  ในรูปของ Live TV และ TV On Demand 

ศูนย์สื่อนวัตกรรมและบริหารทรัพยากร 

          1.  พัฒนาปรับปรุงรูปแบบรายการโทรทัศน์  รายการวิทยุเพื่อการศึกษามาให้บริการในรูปของ     สื่อใหม่ ๆ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่  ให้บริการผ่านทาง Internet  จัดการตามสิทธิประโยชน์ในสื่อการศึกษาที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร  ดำเนินการด้านห้องสมุดสื่อการศึกษา (Media Archives)  ให้เป็นห้องสมุดต้นฉบับสื่อ  และ Stock Shot  จัดทำระบบฐานข้อมูลสื่อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถสืบค้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  จัดทำการสำรวจ ติดตามผลการใช้สื่อของกลุ่มเป้าหมาย 

          2.  ดำเนินการศึกษา  วิจัย  พัฒนา  ผลิตและเผยแพร่สื่อการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้เกี่ยวข้องกับคนพิการร่วมกับเครือข่าย  ในรูปแบบหนังสือเสียง  สื่ออักษรเบรลล์  รายการวิทยุ  รายการโทรทัศน์           วีดิทัศน์  CAI CD-ROM  และสื่ออื่น ๆ พัฒนา Website  เพื่อการศึกษาเพื่อคนพิการให้ผู้สนใจสามารถ  Download  สื่อการศึกษาไปใช้ประโยชน์ได้ 

1.  ส่วนรายการและออกอากาศทางวิทยุ 

                    มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและจุดเน้นการจัดรายการวิทยุเพื่อการศึกษา  ของกระทรวงศึกษาธิการ  และสำนักงาน กศน. วิเคราะห์ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพื่อวางแผนการจัดผังรายการวิทยุ จัด ผลิต พัฒนาและเผยแพร่รายการวิทยุเพื่อการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของผู้ฟังกลุ่มเป้าหมาย จัดทำคู่มือประกอบการรับฟัง พร้อมทั้งบริหารจัดการสถานีวิทยุศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์  วางแผนการออกอากาศรายการทางสถานีวิทยุศึกษาและสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา (สวศ.) เพื่อให้ผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ประโยชน์จากการฟังรายการได้อย่างทั่วถึง จัดทำผังออกอากาศ เผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ควบคุมดูแลการเผยแพร่รายการวิทยุศึกษา จัดทำรายการคั่น / แทรกเสริมการออกอากาศ สปอตประชาสัมพันธ์รายการ และสถานีวิทยุศึกษา ประสานงานให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดเสียงในโอกาสสำคัญต่างๆตามนโยบายควบคุม  พัฒนาการเผยแพร่รายการวิทยุศึกษาผ่านระบบเครือข่ายสากล (Internet)  ทั้งในระบบ Live Radio และ Radio on Demand  รวบรวมจัดทำข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการออกอากาศ  ดำเนินการสำรวจติดตามและประเมินผลการรับฟังรายการของสถานี  จัดหาและฝึกอบรมผู้ประกาศและผู้อ่านข่าวของสถานี 

2.  ส่วนข่าววิทยุเพื่อการศึกษา 

                   มีหน้าที่ ศึกษา  วิเคราะห์  ประสานงาน  วางแผน จัดผลิตการรายงานข่าวและการวิเคราะห์ข่าวสารในแวดวงการศึกษา  ทั้งด้านแนวคิด นโยบาย การบริหารจัดการ และส่งเสริมการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งควบคุมดูแล เผยแพร่ ติดตามและพัฒนาสร้างสรรค์ การนำเสนอข่าวการศึกษาของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ให้มีความถูกต้องเหมาะสม และทันโลกทันเหตุการณ?อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

3.  ส่วนเทคนิควิทยุ 

                   มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแลอุปกรณ์ ด้านเทคนิค การออกอากาศ การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา ทั้งใน Studio การบันทึกเสียง การถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ จัดทำเทคนิคพิเศษด้านเสียง ควบคุมและดูแลรักษาอุปกรณ์บันทึกและเครื่องทำเทคนิคพิเศษด้านเสียง ควบคุมดูแลอุปกรณ์ในการออกอากาศของสถานีวิทยุศึกษา เพื่อเผยแพร่รายการวิทยุที่มีคุณภาพไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 

4.  ส่วนรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามหลักสูตร 

                   มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา  วิเคราะห์  ทดลองต้นแบบ  วางแผนและดำเนินการ การจัด  ผลิต สรรหา วิจัย พัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  พร้อมสื่อประกอบตามหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ  ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน  สำหรับนักเรียน  นักศึกษา  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ประชาชนทั่วไป  และกลุ่มเป้าหมายพิเศษต่างๆ  เพื่อส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  ทุกระดับการศึกษา  ติดตามและประเมินคุณภาพรายการ  เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนารายการ 

5.  ส่วนรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย 

                   มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  วางแผน    จัดและผลิต  พัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมทั้งจัดและผลิตรายการพิเศษเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ  จัดทำและเผยแพร่เอกสารประกอบการรับชมรายการโทรทัศน์  ติดตาม และประเมินผลการรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ 

6.  ส่วนบริหารงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ 

                   มีหน้าที่บริหารจัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)  ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  ศึกษา  วิเคราะห์ผู้ชมรายการ ตรวจพิจารณารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการก่อนนำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายและมีความเหมาะสมกับการนำเสนอออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการและสถานีโทรทัศน์ช่องอื่น ๆ จัดทำรายงาน แจ้งผลการตรวจพิจารณารายการโทรทัศน์  จัดวางผังรายการให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้ชมรายการ  วางแผนการออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ประโยชน์ของรายการได้อย่างทั่วถึง  จัดทำตารางออกอากาศและคู่มือรับชมรายการ  เพื่อเผยแพร่ให้กับโรงเรียน สถานศึกษา ห้องสมุดประชาชน และหน่วยงานเครือข่าย ควบคุม ดูแลการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ ประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์ ติดตามตรวจสอบคุณภาพรายการขณะออกอากาศ  ควบคุม  ตรวจสอบ  พัฒนาการเผยแพร่รายการผ่านระบบเครือข่ายสากล (internet) ทั้งในระบบ Live TV และ TV On Demand  IPTV และ Application เพื่อรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาบนมือถือ ตลอดจนรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการออกอากาศและดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในการเผยแพร่ออกอากาศรายการโทรทัศน์ 

7.  ส่วนข่าวโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

                   มีหน้าที่ในการศึกษา  วิเคราะห์  ประสานงาน  จัดทำข่าวโทรทัศน์เพื่อการศึกษารายงานผลงานการปฏิบัติงานความเคลื่อนไหวทางการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในกระทรวงศึกษาธิการประเด็นต่าง ๆ  อาทิ  การปฏิรูปการศึกษา  ข่าวการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ข่าวเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา  ข่าวบริการหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ  ควบคุมผู้ประกาศดูแลการนำเสนอข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้มีความถูกต้องเหมาะสมเผยแพร่ออกอากาศทุกวันทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  และทางเครือข่ายสากลที่  www.etvthai.tv รวบรวมจัดทำสกู๊ปข่าวการศึกษาเพื่อเผยแพร่รายสัปดาห์  จัดทำแฟ้มข้อมูลด้านข่าวการศึกษา จัดทำการสำรวจ วิจัย ติดตามผลเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนารายการข่าวการศึกษาให้ทันสมัย 

8.  ส่วนเทคนิคโทรทัศน์ 

มีหน้าที่ สนับสนุนด้านเทคนิคการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  โดยวางแผน ควบคุม ดูแล เทคนิคการผลิต และอุปกรณ์สำหรับการผลิตรายการโทรทัศน์  เช่นการบันทึกรายการโทรทัศน์ (Studio) การควบคุมสัญญาณภาพ  สัญญาณเสียง การจัดแสง  กราฟิก   การตัดต่อรายการโทรทัศน์ (Edit)  การถ่ายทำรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ (Outdoor Production) ซึ่งมีอุปกรณ์สำหรับการถ่ายทำ คือชุด ENG EFP Mobile Unit และรถถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (DSNG) การถ่ายภาพนิ่ง ตลอดจนการถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ และวางแผน ควบคุม  ดูแล อุปกรณ์และระบบการออกอากาศเพื่อเผยแพร่รายการโทรทัศน์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)  ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

9.  ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา 

                   มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนการจัด ผลิต เผยแพร่และพัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตและตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายพิเศษ รวมทั้งให้บริการในการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานเครือข่ายด้านการศึกษา เพื่อเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สถานีวิทยุโทรทัศน์อื่น ๆ ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผ่านสื่อรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งให้ความรู้ คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์และ   การผลิตรายการแก่หน่วยงานในเครือข่าย 

                   โดยมีการจัดบริการและส่งเสริมสนับสนุนด้วยการปฏิบัติภารกิจของฝ่ายต่าง ๆ คือ 

 1. ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์ มีหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนงาน โครงการผลิตรายการ
 2. ฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์และวิศวกรรม มีหน้าที่ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ติดตั้ง ปรับแต่ง ตรวจซ่อมและใช้งานอุปกรณ์ ระบบอุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์ในห้องผลิตรายการโทรทัศน์ ระบบอุปกรณ์แบบเครือข่าย (ห้องตัดต่อ ห้อง Ingest ห้อง Server) อุปกรณ์ถ่ายทำรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ อุปกรณ์ระบบไฟฟ้ากำลัง  อุปกรณ์สำนักงาน  อุปกรณ์สาธารณูปโภค อุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ศึกษาวิเคราะห์การใช้งานอุปกรณ์ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์และวางแผนจัดหาอุปกรณ์ ผลิตรายการโทรทัศน์
  1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวก
  2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ควบคุมดูแลจัดระบบการบริหารงานสารบรรณ ธุรการ งาน
  3. ฝ่ายการเงินและบัญชี รับผิดชอบตรวจสอบหลักฐาน การเบิกจ่ายเงินและการลง
  4. ฝ่ายพัสดุ รับผิดชอบการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่เกี่ยวกับการพัสดุ และควบคุมดูแลงาน
  5. ฝ่ายศิลปกรรม รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบ สร้างสรรค์จัดทำฉากรายการ 

โทรทัศน์ จัดและผลิตรายการโทรทัศน์ รวมทั้งสื่อรูปแบบอื่นเพื่อศึกษา ของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ รวบรวมข้อมูลและประสานงานการผลิตรายการออกแบบ สร้างสรรค์ฉากประกอบงานกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว 

ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ด้านบริหารงานทั่วไป งานการเงิน งานพัสดุ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานแผนงานและงบประมาณ

 

 10.  ส่วนอำนวยการ 

                   มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วน/ฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งการประสานงานหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนและงานเลขานุการผู้อำนวยการ โดยจัดบริการและส่งเสริมสนับสนุนด้วยการปฏิบัติภารกิจของฝ่ายต่าง ๆ คือ 

บริหารงานบุคคล  และงานอาคารสถานที่ 

ทะเบียนคุมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

ยานพาหนะ 

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา ออกแบบ สร้างสรรค์งานศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์ทุกประเภท ดำเนินการดูแลการออกแบบนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 

11.  ส่วนแผนงานและพัฒนาบุคลากร 

                   มีหน้าที่ 

                   1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำแผนปฏิบัติงาน  แผนการใช้งบประมาณและแผนพัฒนาของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดทำสรุปรายงานผลการใช้งบประมาณและการปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา    

                   2. ศึกษา สำรวจ วิจัย ติดตามผล ประเมินผลการดำเนินงานด้านการผลิต การพัฒนาการเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาใช้ในการวางแผน จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

                   3.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร สื่อ และวิธีการพัฒนาบุคลากร จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดทำการสำรวจ รายงาน และเผยแพร่กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทั้งภายในองค์กรและเครือข่าย  

                   4.  ศึกษา วิเคราะห์ จัดเก็บ รวบรวม สถิติข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ออกแบบ วางระบบ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง เที่ยงตรง เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหารองค์กร การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตพัฒนา เผยแพร่สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดทำคู่มือเพื่ออธิบายรายละเอียดของการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่าง ๆ และการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์จัดทำรายงาน Presentation เพื่อนำเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดูแล พัฒนา การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในระบบ Online ของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

12.  ส่วนวิศวกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี 

                   มีหน้าที่ 

                   1. ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาและควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินงานด้านวิศวกรรม ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม

               2. วางแผน คำนวณ ออกแบบ พัฒนาเทคโนโลยี ระบบอุปกรณ์  ทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ของสถานีวิทยุศึกษา   สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

                   3. วางแผน คำนวณ ออกแบบ พัฒนาเทคโนโลยี ระบบอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

                   4. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ กำหนดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ไฟฟ้าและ อุปกรณ์ไฟฟ้าสื่อสาร พร้อมทั้งควบคุมการติดตั้งให้ได้มาตรฐานสากล 

                  5. วางแผน พัฒนาบุคลากรด้านการใช้งาน การบำรุงรักษาอุปกรณ์ของสถานีวิทยุศึกษา  สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

13.  ส่วนติดตั้งและซ่อมบำรุง 

                   มีหน้าที่ 

1. ศึกษาค้นคว้า วางแผน ติดตั้ง ดูแลรักษาและซ่อมบำรุง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับงานด้านการผลิตและการเผยแพร่รายการ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง  ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ และสื่ออินเทอร์เน็ท รวมถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้านงานสนับสนุนและอำนวยการ 

2. ศึกษาค้นคว้า วางแผน ติดตั้ง ดูแลรักษาและซ่อมบำรุง ระบบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งานด้านการผลิตและการเผยแพร่รายการ ทางสถานีวิทยุ รวมถึงเครื่องส่งคลื่นวิทยุระบบ AM และเครื่องส่งคลื่นวิทยุระบบ FM  

3. ศึกษาค้นคว้า วางแผน ติดตั้ง ดูแลรักษาและซ่อมบำรุง ระบบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งานด้านการผลิตและการเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) รวมถึงระบบเชื่อมโยงสัญญาณผ่านทางคลื่นไมโครเวฟ และระบบเชื่อมโยงสัญญาณผ่านดาวเทียม 

4. ศึกษาค้นคว้า วางแผน ติดตั้ง ดูแลรักษาและซ่อมบำรุง ระบบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งาน  ด้านสาธารณูปโภค ด้านงานป้องกันและรักษาความปลอดภัย ด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ 

14.  ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ 

                   มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือทดลองเพื่อผลิต พัฒนา และเผยแพร่สื่อการศึกษา   เพื่อคนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ในรูปแบบหนังสือเสียง  หนังสืออักษรเบรลล์  รายการวีดีทัศน์  บทความ จดหมายข่าว เว็บไซต์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ และสื่อรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเสริมการเรียนการสอนทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย รวมทั้งติดตามและประเมินผลการใช้สื่อการศึกษาของคนพิการกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

15.  ส่วนจัดการทรัพยากร 

                   มีหน้าที่พัฒนาและดำเนินงานด้านการบริการและเผยแพร่สื่อการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โดยปรับรูปแบบการนำเสนอ ออกแบบ ผลิต พัฒนารายการสื่อการศึกษาให้เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และเผยแพร่ในลักษณะสื่อ  Non broadcast ในรูปของซีดี  วีซีดี  ดีวีดี  MP3 และสื่ออื่นๆ  พัฒนาระบบและดำเนินงานห้องสมุดสื่อการศึกษา(Media Archives)  โดยจัดเก็บและให้บริการต้นฉบับสื่อการศึกษา ประเภทรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และสื่ออื่นๆ  ที่ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดระบบฐานข้อมูล Stork Shot  เพื่อให้บริการด้านการผลิตและพัฒนาสื่อ  กำหนดแนวทางและดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสื่อของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมายและองค์กร  ดำเนินงานด้านสิทธิประโยชน์ในสื่อการศึกษาที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  วิจัยและพัฒนาระบบการให้บริการและการเผยแพร่สื่อการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย

                                             

 

head-personnel

กรอบอัตรากำลังปัจจุบัน

     ข้าราชการ                                                                                   109         อัตรา

ช่วยราชการ

เชี่ยวชาญ (ว่าง)

ตำแหน่งว่าง

   2

   1

 20

อัตรา

อัตรา

อัตรา

รวม  ข้าราชการทั้งหมด

132


อัตรา

     พนักงานราชการ

    9

อัตรา

     ลูกจ้างประจำ

  14

อัตรา

รวม    จำนวนบุคลากรทั้งสิ้น

        จำนวนบุคลากรที่มีอยู่จริง

155

132

อัตรา

อัตรา

      

       จ้างเหมาบริการ

36

อัตรา

 

   

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ถ. ศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
เบอร์กลาง 0-2354-5730-40 แฟกซ์ 0-2354-5741

หน่วยงาน/ตำแหน่ง

ชื่อ สกุล (หัวหน้า)

เบอร์ติดต่อภายใน

 

ผู้อำนวยการ

ดร.ปรีชา  ชื่นชนกพิบูล

0 2354 5720

                   เลขานุการ

นางภคปภา  โชติสุนันท์

512 , 548

 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา

หัวหน้าสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

นางจารุพร พุทธวิริยากร

นางวัชรินที์  ฮ่ำรัตนาพร                                                                      

 

530

526

 

 

หัวหน้าสถานีวิทยุศึกษา

นางภัทรา  พานิชเจริญ

527

 

ส่วนอำนวยการ (สอก.)

นางนฤมล  กุศลเพิ่มพูล

518

                    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายภูดิส  เรืองยศ

549,516-517

                    ฝ่ายการเงินและบัญชี

นางจิราพรรณ ดอกกลิ่น

522 – 524

                    ฝ่ายพัสดุ

นางปัทมา  ช่วยสำเร็จ

519 – 521

                    ฝ่ายศิลปกรรม

นายประเสริฐ บรรเทิงสุข

325-326

 

ส่วนแผนงานและพัฒนาบุคลากร (สผพ.)

นายมนตรี   คุ้มเกตุ

538

                     ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นายสหพัฒน์   ไตรรัตนวนิช

540

                     ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

น.ส.ยมลภัทร  ถนอมทูล

546

                     ฝ่ายวิจัยและประเมินผล

                     ฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลและ
                     สารสนเทศ

นายมนตรี   คุ้มเกตุ

นางอาภาภรณ์    ช่วยส่ง

535

543

 

ส่วนจัดการทรัพยากร  (สจก.)

นางสาวศิริวรรณ  สุนทรศัพท์

117

 

ส่วนวิศวกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี (สวพ.)

นายไตรภัทร  ยิ้มแก้ว

230

                    ฝ่ายพัฒนาระบบสถานีวิทยุศึกษา

นายสุเมธ   ยอดเขื่อง

0 2415 1555

                    ฝ่ายพัฒนาระบบสถานีวิทยุ
                    โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

นายอุเทน   ทองนวลจันทร์

220

 

 

 

 

ส่วนติดตั้งและซ่อมบำรุง (สตซ.)

นายนุกูล   สุวรรณศิลป์

220

                     ฝ่ายซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค

นายชูเกียรติ อนันทวัฒน์

224,309

                     ฝ่ายซ่อมบำรุงวิทยุกระจายเสียง

นายสุกิจ สารพูนทรัพย์

224

                     ฝ่ายซ่อมบำรุงวิทยุโทรทัศน์

                     
                     ฝ่ายพัฒนาระบบเครือข่าย
                     คอมพิวเตอร์

นายกิจชัย สิงห์สา


นายนุกูล สุวรรณศิลป์

224


336

 

ส่วนรายการและออกอากาศทางวิทยุ (สรว.)

น.ส.ลัดดา เจริญชาศรี

527 – 528

 

ส่วนข่าววิทยุเพื่อการศึกษา (สขว.)

นางสาวชุติมา  นันทะวงษ์

422

 

ส่วนเทคนิควิทยุ  (สทว.)

นางศรีพัชรินทร์  ปึงปิยะกุล

223

                     ฝ่ายบันทึกเสียง

นางศรีพัชรินทร์  ปึงปิยะกุล

334

                     ฝ่ายควบคุมการออกอากาศวิทยุ

นายวิริยะ  แสงวิจิตร

232

 

ส่วนรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ตามหลักสูตร  (สทล.)

น.ส.รวิภา  เจริญยิ่ง

529 - 531

 

ส่วนรายการโทรทัศน์
เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย  (สทอ.)

นางมาลี  อมตานนท์

419

 

ส่วนบริหารงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ (สบท.)

นายสราวุธ   กองสุทธิ์ใจ

414

                    ฝ่ายจัดรายการและออกอากาศ

น.ส.ชัญญา  ลาภประเสริฐ

414

                    ฝ่ายกำกับการออกอากาศ

น.ส.นิชานันท์  รชตาภิรดี

415

                    ฝ่ายพัฒนาการออกอากาศ

นางวราทิพย์   ไตรรัตนวนิช

 

415

                    ฝ่ายตรวจพิจารณารายการโทรทัศน์

น.ส.สุดาพร  สิทธิเวคิน

413

 

ส่วนข่าวโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  (สขท.)

นายวิศิษฐ์  เจียรณัย

438

 

ส่วนเทคนิคโทรทัศน์  (สทท.)

นายปัญญา  ทศนุต

229

                    ฝ่ายควบคุมการออกอากาศ
                    โทรทัศน์

                    ฝ่ายบันทึกรายการโทรทัศน์
                    ฝ่ายตัดต่อรายการโทรทัศน์

นายกฤตยา  สุภายศ

นายนิพนธ์  ศรีวราพิทักษ์กุล
นายจำนงค์
  นันทศรี

224
214

                    ฝ่ายช่างภาพ

นายชวลิต  ยวงทอง

225

        ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ (สสพ.)

นางสาวพรรษชล  ศรีอิสราพร

525,545

                              
                                         ส่วนศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทป (รังสิต) (ศทศ.)
                                               10/2 ม. 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
                                             เบอร์กลาง 0-2577-7111-5 แฟกซ์ 0-2547-8189

หัวหน้าศูนย์ผลิตฯ

ดร.ปรีชา  ชื่นชนกพิบูล

0 2577 7117

ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์

นายกิตติพงษ์ เปี่ยมปฏิภาณ

2060

ฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์และวิศวกรรม

นายกฤษฎางค์  แสนโสม

2050

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

น.ส.นริศา   แสงมณี

1020

 

ceted-inner 51

 

head-building

ศูนย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีอาคารสำนักงาน และอาคารเครื่องส่งรวม 3 แห่ง ดังนี้

แห่งที่ 1
ตั้ง อยู่ที่ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน ลักษณะเป็นอาคาร 5 ชั้น ก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2522 แล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2524

แห่งที่ 2
อาคาร เครื่องส่งระบบ A.M. 1 หลัง อาคารพัสดุ 1 หลัง และบ้านพัก 2 หลัง ตั้งอยู่ที่แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่เช่าของกรมการศาสนา จำนวน 37 ไร่ 2 งาน ก่อสร้างและติดตั้ง อุปกรณ์ในปีงบประมาณ 2524 - 2525

แห่งที่ 3
ศูนย์ ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา(รังสิต)เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2536 โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ดำเนิน โครงการพัฒนาศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์ และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา บริเวณคลอง 6 ถนนสายรังสิต-นครนายก จังหวัดปทุมธานี บนที่ดินของราชพัสดุเนื้อที่จำนวน 13 ไร่ มีพื้นที่ใช้สอย จำนวน 7,700 ตารางเมตร ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

1. ส่วนผลิตรายการ
   1.1 ห้องผลิตรายการ (Studio) จำนวน 3 ห้อง ขนาด 110 ม2 150 ม2 และ 350 ม2
   1.2 ห้องตัดต่อรายการ (Edit) จำนวน 6 ห้อง
2. ส่วนสนับสนุน
3. ส่วนสำนักงาน

building

                                    ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาการศึกษา (พญาไท)

building3

                         ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา (รังสิต)

building2

                                              อาคารเครื่องส่งระบบ A.M. 1  (แสมดำ)

ceted-inner 51

 

head-history

กระทรวง ศึกษาธิการได้เริ่มจัดรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2500 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี ช่อง 4 (ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ในปัจจุบัน) และทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และหน่วยงานที่ได้ดำเนินการผลิตพัฒนา และเผยแพร่รายการโทรทัศน์ เพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง คือ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้จัดผลิตรายการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม อาชีพ ฯลฯ สำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

ในปี พ.ศ.2527
กระทรวง ศึกษาธิการ อนุมัติให้ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาจัดตั้งศูนย์ผลิตรายการวิดีโอเทปขึ้น เพื่อให้ผลิตรายการโทรทัศน์ และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายทั้งใน และนอกโรงเรียน รวมทั้งให้บริการ ด้านการผลิตรายการ แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงศึกษาธิการด้วย

พ.ศ. 2529
ศูนย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นผู้ประสานงานจัดทำร่างแผนแม่บท โครงการพัฒนาโทรทัศน์ และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา (ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์ และวิดีโอเทปที่รังสิต)

พ.ศ.2530
ศูนย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงศึกษาธิการ จัดและผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยช่อง 11

พ.ศ.2537
คณะ รัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการทดลองจัดการศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อเป็นการขยายโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับมาตรฐานการศึกษา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2537 โดยให้เป็นโครงการทดลองในระยะ 5 ปี (8 มิถุนายน พ.ศ. 2537 - 7 มิถุนายน 2542) และเริ่มทดลองออกอากาศตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2537 โดยใช้ ชื่อสถานีว่า "สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV)" แพร่ภาพด้วยสัญญาณ ในระบบดิจิตอลในย่านความถี่ Ku-Band และได้มอบหมายให้ สำนักงาน กศน. รับผิดชอบสถานีนี้ และดำเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

 

ปัจจุบันมีหน่วยงานทางด้านการศึกษาที่ดำเนินการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แก่

ศูนย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา บริการให้แก่กลุ่มเป้าหมายในโรงเรียน และกลุ่มเป้าหมายนอกโรงเรียน ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับประชาชนทั่วไป โดยมีลักษณะรายการโทรทัศน์ที่ผลิตแยกตามลักษณะการจัดการศึกษา ดังนี้

1.1 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามหลักสูตร ดำเนินการตั้งแต่วางแผนการจัด ผลิต สรรหา ศึกษา วิเคราะห์ ทดลองต้นแบบรายการ พัฒนารายการโทรทัศน์ และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาพร้อมสื่อประกอบตามหลักสูตร ทุกระดับการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน สำหรับบริการนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งการผลิต และพัฒนารายการ โทรทัศน์ และวีดิทัศน์ เพื่อการศึกษา เพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการเรียน การสอนตามหลักสูตรสำหรับกลุ่มเป้าหมายคนพิการ พร้อมทั้งส่งเสริมการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการด้วย

1.2 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย ดำเนินการจัดผลิต และพัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และส่งเสริมการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เช่น กลุ่มคนพิการ พระ นักโทษ ชาวเขา เป็นต้น รวมทั้งจัดและผลิตรายการพิเศษเพื่อให้บริการการศึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3 รายการข่าวเพื่อการศึกษา เป็นการจัดสรุปข่าวในรอบสัปดาห์ และจัดทำสารคดีสั้นเชิงข่าว หรือรายการพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

มูลนิธิ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับกรมสามัญศึกษาดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาบริการกลุ่ม เป้าหมายในระบบโรงเรียน ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไป

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา บริการกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา ของสถาบันในทุกวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา บริการกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา บริการกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

 

head-publicity

ปัจจุบันการเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ดำเนินการดังนี้

รายการ ที่จัดผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงานกศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่ใน 3 ลักษณะดังนี้

1.1 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 โดยจัดออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ตามอัธยาศัย
กลุ่มเป้าหมาย สามารถรับชมได้ทุกจังหวัด

1.2 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ออกอากาศด้วยระบบ DTH รับชมโดยใช้ชุดรับสัญญาณจากดาวเทียมไทยคม 5 ระบบ "Ku-Band" (ระหว่างเวลา 06.00- 24.00 น.)

1.3 ทาง Internet ที่ เว็บไซด์ www. etvthai.tv

1.4 ทาง True Vision ช่อง 180 (ระบบจานรับสัญญานดาวเทียม)

1.5 ทางเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ 1.6 การเผยแพร่ด้วยระบบการกระจายสื่อการศึกษา โดยประสานร่วมมือกับหน่วยงาน
เครือ ข่ายสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จัดสำเนารายการเพื่อการศึกษา ในรูปแบบวีดิทัศน์ จัดส่งตรง ไปสู่สถานีปลายทาง คือ ศูนย์การเรียนชุมชน ซึ่งกระจายอยู่ทุกตำบลทั่วประเทศ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ใช้เป็นสื่อประกอบการศึกษาด้วยตนเอง

รายการ ที่จัดผลิตโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน แพร่ภาพออกอากาศทาง DLTV โดยการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม ย่านความถี่ Ku-Band มีรายการทางการศึกษาจำนวน 12 ช่อง คือ ช่อง 81-92 (UBC) ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งการออกอากาศรายการภาคภาษาอังกฤษทางช่อง 94 (UBC) สำหรับบุคคลที่สนใจ ประเทศเพื่อนบ้าน และชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

รายการที่จัดผลิตโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ แพร่ภาพออกอากาศโดยการเช่า ช่องสัญญาณเทียม ย่านความถี่
C-Band จำนวน 1 ช่องสัญญาณ

รายการ ที่จัดผลิตโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แพร่ภาพออกอากาศโดยการเช่าเวลาออกอากาศของ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ และ มูลนิธิการศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล ห้วหิน

รายการที่จัดผลิตโดยมหาวิทยาลัยราม คำแหง แพร่ภาพออกอากาศโดยการเช่าเวลาออกอากาศของ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์

 

head-info


หัวหน้าศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา

IMG 71941

นายสมบูรณ์   บูรศิริรักษ์
48280 1

    ตามที่ข้าพเจ้า  นายสมบูรณ์  บูรศิริรักษ์  ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มาทำหน้าที่ หัวหน้าศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา (ศทศ.)  โดยมาปฏิบัติหน้าที่วันแรกวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555  และได้นัดประชุมศูนย์ฯ  ครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555  ให้แนวทางการทำงานกับข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อการพัฒนาให้เป็นศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการและพัฒนาให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านสื่อ โทรทัศน์เพื่อการศึกษาในอนาคต  ข้าพเจ้าได้กำหนดหลักการทำงาน  ยุทธศาสตร์การทำงานและการบริหารจัดการหน่วยงาน  มีรายละเอียดดังนี้
 
หลักการทำงาน
     เน้นความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  ทำงานเชิงรุก  ทำงานเป็นทีม  ให้เกียรติกัน  เน้นการมีส่วนร่วม  รับฟังความคิดเห็นของทุกคน  ยึดหลักการ    เหตุผลและความจำเป็น  เร่งพัฒนางาน  พัฒนาคน และยึดหลักการทำงาน “คนสำราญ งานสำเร็จ”  ตามนโยบายของเลขาธิการ กศน.

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี วิชาเอก สายวิทย์ฯ วุฒิการศึกษา ม.ศ.5 ปีที่จบ 2523
อนุปริญญา     วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จ.ชลบุรี วิชาเอก เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า วุฒิการศึกษา ปวท. ปีที่จบ 2526 
ปริญญาตรี     มศว.บางเขน วิชาเอก เทคโนโลยีทางการศึกษา วุฒิการศึกษา กศ.บ. ปีที่จบ 2530
ปริญญาโท     มศว.ประสานมิตร วิชาเอก เทคโนโลยีการศึกษา วุฒิการศึกษา กศ.ม. ปีที่จบ 2539  
ปริญญาเอก     มศว. วิชาเอก การบริหารการศึกษา วุฒิการศึกษา กศ.ด. ปีที่จบ 2553

ประวัติการรับราชการ         
รับราชการครั้งแรกเมื่อ  1 พฤศจิกายน 2527  ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (ศท.) ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และ วิดีโอเทปเพื่อการศึกษา (ศทศ.) หรือเรียกโดยย่อว่า ศูนย์ผลิตฯ (รังสิต)
สถาน ที่ตั้ง 10/2 หมู่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2555   มาปฏิบัติงานเมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555   ตำแหน่งทางวิชาการ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

48282 1

 

head-history

Untitled-1


                      ประวัติความเป็นมาของศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษาโดยย่อ มีจุดเริ่มต้นมาจากโครงการพัฒนาศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อ การศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ (ระหว่างปี พ.ศ. 2529-2532) และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2536 ด้วยงบประมาณโครงการ จำนวน 447,926,277 บาท มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการเต็มรูปแบบ กล่าวคือ มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์และบุคลากร โดยกำหนดให้มีการสร้างหน่วยงานใหม่มีชื่อว่า “ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา” ตั้งอยู่ ณ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อยู่ ในพื้นที่ใกล้เคียงกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตและมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามโครงการประกอบด้วยอาคารสำนักงาน ห้องผลิตรายการ ห้องประชุม ห้องอบรม อาคารหอพักและโรงอาหารสำหรับผู้เข้าอบรม และสถานที่อื่นๆ ตามความจำเป็นเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ผลิตและศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านรายการ โทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพต่อไป

วิกฤต เศรษฐกิจในช่วงปลายปี พ.ศ. 2540  มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ กล่าวคือ มีการลดค่าเงินบาท ทำให้อุปกรณ์การผลิตรายการที่จำเป็นมีราคาเพิ่มขึ้นมาก จึงต้องปรับปรุงแผนการจัดซื้ออุปกรณ์และรายละเอียดของโครงการ รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณของรัฐบาล ทำให้โครงการต้องมีการปรับลดงบเพื่อการก่อสร้างอาคารหอพักและโรงอาหารที่ใช้ รองรับการเป็นศูนย์ฝึกอบรมของกระทรวงลง ให้มีงบประมาณเพื่อการก่อสร้างที่จำเป็นเท่านั้น การดำเนินงานเพื่อการก่อสร้างอาคารและการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ดำเนินการแล้วเสร็จและเริ่มผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จึงนับเป็นศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์ฯ  ที่สามารถรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี ประกอบกับในปีงบประมาณ 2553-2554 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตามโครงการไทยเข้ม แข็งเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์การผลิตรายการ ส่งผลให้ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษาได้รับการจัดสรร เงินงบประมาณเพื่อการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ digital จากงบประมาณบางส่วนของโครงการ 357 ล้าน และ งบประมาณโครงการ 181 ล้าน ดังกล่าว จึงทำให้มีศักยภาพในการให้บริการด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาแก่ หน่วยงานภายในและหน่วยงานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

48282 1

 

Tuesday, 03 September 2013 20:28

- S-L-V-R ปัญหาคาใจ

- S-L-V-R ปัญหาคาใจ

 • goldtraders.or.th
 • gpf.or.th
 • bot.or.th
 • Ceted2010
 • eppo.go.th
 • tmd.go.th

About us

สงวนลิขสิทธิ์ 2553
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์ : 0-2354-5730-40
โทรสาร : 0-2354-5741
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Location Services

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Top of Page